پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرداری شریف آباد، در35 کیلومتری محور امام رضا(ع) ، ودر شهر شریف آباد ودرجوار شهرک صنعتی عباس آباد واقع شده است. این شهرداری درسال 1380 توسط استانداری تهران تاسیس گردیدودر حال حاضربا یکصدوده پرسنل درتمام زمینه کاری مرتبط با شهرداری مشغول انجام وظیفه وخدمت رسانی به شهروندان این میباشد.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0