شهرشریف آباد، با وسعت حدود5271 هکتاردرفاصله 35 کیلومتری پایتخت به عنوان دروازه ورودی شرق استان تهران در ارتفاع1596 متری از سطح دریا در محل اتصال شهرستان ورامین وشهرهای پیشوا و جوادآباد و شهرستانهای پاکدشت به استان سمنان در زمین های آبرفتی جنوب رشته کوه های البرز و دماوند واقع شده است. از نظر جغرافیایی از شمال به دامنه وسیع منابع طبیعی و منطقه خوش آب و هوا سرخه حصار و منطقه پارچین ،از شرق به شهر ایوانکی، از غرب به شهرستان پاکدشت و از جنوب به روستاهای واقع در بخش شهرستان ورامین منتهی می شود. این شهر با حومه آن بیش از 25 هزار نفرجمعیت دارد  که در قالب 6250 خانواربه صورت پراکنده در شهر و شهرک های همجوار و روستاهای حریم وتابعه ساکن هستند. این شهربه دلیل دارا بودن اراضی مستعداز لحاظ کشاورزی بسیارغنی و در زمینه های مختلف تولیدی از قبیل کشت گندم و جو در درجه اول قراردارد وهمچنین از لحاظ تولید گل بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. شهر شریف آباد، به لحاظ صنعتی رشد خوبی داشته و با وجود شهرک صنعتی عباس آباد، علی آباد، شنزار و خوارزمی ، زمینه اشتغال فراوانی را برای جوانان شهرستان فراهم آورده است . از نظر شهرسازی نیز به لحاظ نوپا بودن و تاسیس شهرداری در سال 1380، اصول فنی و اصلاح هندسی شهر، روزبه روز بهتر و فنی تر می شود.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0