چهارشنبه, 22 مرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 010 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تغییر سنگفرش خیابان ... وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
مناقصه تغییر سنگفرش خیابان ..... توسط شهرداری ..... 
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1390/10/19 مهلت دریافت اسناد: 1390/10/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1390/10/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1390/11/11
تاریخ انقضاء: 1390/11/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: دانلود فایل
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0