بیمارستان:

بیمارستان زعیم:

آدرس: بلوارامام رضا (ع) جنب اداره راه وترابری

 تلفن 36472277-36472247

درمانگاه ها:

درمانگاه شبانه روزی مردم (بخش خصوصی)

آدرس: شهرک شریف آباد، بلوار ولایت فقیه،جنب مسجد امیرالمومنین،

تلفن:36474468

مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی (ره) شریف آباد:

آدرس: بلوار شیهد بهشتی، جنب ساختمان شماره دوآتش نشانی 

اورژانس:

اورژانس 115 :

بلوارامام رضا (ع)-بعداز ساختمان آتش نشانی


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0