1 دفتر اسناد رسمی شماره  8  پاکدشت

آدرس:

بلوارامام رضا(ع)-جنب بانک صادرات

تلفن:36473092

2 دفتر اسناد رسمی شماره 4 پاکدشت

آدرس:

ابتدای شهرک شریف آباد،بلوار ولایت فقیه

تلفن:36471688 -36474494

3- دفترازدواج وطلاق شماره2 (حاج مکلایی)-

آدرس:

بلوار امام رضا (ع)،پایین ترازبانک صادرات
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0