1 پاسگاه انتظامی بخش شریف آباد-بلوارامام رضا (ع)

تلفن: 3602250

2 گلوگاه شهید مهریزی- بلوارامام رضا(ع) ، جنب پلیس راه


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0