اداره راه وترابری شهرستان پاکدشت:

بلوار امام رضا (ع)،جنب بیمارستان زعیم

اداره تربیت بدنی بخش شریف آباد:

بلوار امام رضا (ع) ، جنب بانک صادرات

تلفن: 36471663

اداره گاز:

بلوار شهید بهشتی

تلفن: امور مشترکین36471633 امداد36471622 

اداره آب وفاضلاب:

بلوارولیعصر

بخشداری بخش شریف آباد:

بلوار امام رضا (ع)


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0