مشخصات اصلی
  شماره پرونده رایانه:    پلاک ثبتی:  
  نشانی ملک:    کد نوسازی:  
  نوع درخواست
    
  
    
  
    
  
  مدارک ارائه شده
  
  حدود ملک طبق سند
  ضلع شمالی ملک    متر به  
  ضلع جنوبی ملک    متر به  
  ضلع شرقی ملک    متر به  
  ضلع غربی ملک    متر به  
  مساحت ملک مترمربع  
  کروکی  
  توضیحات:  
  دستور شهردار / معاونین  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0